Üdvözöljük a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának honlapján!

Feladatkörünk

Szakértői vizsgálatra először többnyire a szülő kérelme, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével kerülhet sor. Az eljárás kérelmezése, megindítása a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat azon Tagintézményénél kérhető vagy kezdeményezhető közvetlenül, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül.
Ha a gyermek óvodai nevelésben / iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda / az iskola köteles közreműködni a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1. számú melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében (letölthető az elérhető dokumentumok fül alatt). Szükséges továbbá az ötödik életévet betöltött gyermekek esetében, a fenti rendelet,  4. számú mellékletének kitöltetése, beküldése is, mely a gyermek házi-(gyermek) orvosa / területi védőnő által igazolt, gyermeki fejlődésre vonatkozó adatokkal szolgál (letölthető az elérhető dokumentumok fül alatt).
A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot, a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a szükséges szakemberre és a fejlesztési feladatokra.
A szakértői vizsgálat befejezését követően tájékoztatjuk a szülőt / gyámot a szakértői vizsgálat megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését a szülő / gyám aláírásával igazolja, egyben a vizsgálati véleményben foglaltakkal kapcsolatban elfogadás, vagy elutasítás ténye is rögzítésre kerül.

Bizottságunk feladatrendszere, tevékenysége, vizsgálati eljárásrendje

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet általános szabályai szerint végezzük tevékenységünket, vizsgálataink eredménye alapján, amennyiben annak szükségessége indokolja, a hozzánk irányított gyermekek különleges bánásmód keretében történő ellátására (annak módjára, formájára, helyére) teszünk javaslatot.

Legfontosabb feladataink TEAM munka keretében

- a hozzánk forduló, háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes körű (pszichológiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai,  orvosi) vizsgálata

- a sajátos nevelési igény: értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar, az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar - megállapítása vagy kizárása

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása

- kiegészítő vizsgálat végzése, a Tagintézmények (Járási Szakértői Bizottságok) vizsgálati eredményei alapján felmerülő sajátos nevelési igényjogosultság megerősítése, vagy kizárása céljából

- sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók esetében a felülvizsgálatok végzése

- iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása

- óvodába járó gyermek esetében annak megítélése, hogy beiskolázás helyett szükséges-e még egy nevelési évet az óvodában töltenie

- annak megítélése, hogy a gyermek iskolába lépése javasolt-e 6. életévének betöltése előtt

- sajátos nevelési igényű tanulók esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés mérlegelése, javaslata

- sajátos nevelési igényű tanulók esetén a tankötelezettség meghosszabbításának vonatkozó kérelem elbírálása

A szakértői vizsgálat kezdeményezésének rendje

Szakértői vizsgálatra először többnyire a szülő kérelme, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével kerülhet sor. Az eljárás kérelmezése, megindítása a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat azon Tagintézményénél kérhető vagy kezdeményezhető közvetlenül, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül.
Ha a gyermek óvodai nevelésben / iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda / az iskola köteles közreműködni a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1. számú melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében (letölthető az elérhető dokumentumok fül alatt). Szükséges továbbá az ötödik életévet betöltött gyermekek esetében, a fenti rendelet,  4. számú mellékletének kitöltetése, beküldése is, mely a gyermek házi-(gyermek) orvosa / területi védőnő által igazolt, gyermeki fejlődésre vonatkozó adatokkal szolgál (letölthető az elérhető dokumentumok fül alatt).


A Tagintézmény szakértői vizsgálata során felmerült sajátos nevelési igény gyanúja esetén a vizsgálat nem tekinthető lezártnak, mivel az a Megyei Szakértői Bizottságnál, továbbított vizsgálat keretében folytatódik.

A szakértői vizsgálat megkezdésének feltételrendszere

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 14. § (2) szerint kiskorú vizsgálatához mindkét felügyeletet ellátó szülő, együttes jelenléte szükséges! Amennyiben az egyik szülő nem tud a vizsgálaton megjelenni, akkor a vizsgálaton jelen lévő szülő, nyilatkozat ellenében, a távol maradó szülőt képviselheti a vizsgálati eljárásban. A gyermeket a fenti rendelet értelmében nagyszülő, kereszt szülő, unokatestvér, vagy egyéb rokon a vizsgálaton nem képviselheti. Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek vizsgálatának elvégzéséhez a gyám jelenléte szükséges, aláírási jogkörrel ő élhet. Gondozási hely módosításának folyamata alatt Bizottságunk vizsgálatot nem végezhet, csak meghatározott gondozási hely esetén kezdeményezhető vizsgálat a tartózkodási hely szerint illetékes szakértői bizottságnál.

A szakértői vélemény 

A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot, a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a szükséges szakemberre és a fejlesztési feladatokra.
A szakértői vizsgálat befejezését követően tájékoztatjuk a szülőt / gyámot a szakértői vizsgálat megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését a szülő / gyám aláírásával igazolja, egyben a vizsgálati véleményben foglaltakkal kapcsolatban elfogadás, vagy elutasítás ténye is rögzítésre kerül.

A szakértői véleményben jelzett felülvizsgálati kötelezettségről

A felülvizsgálat iránti kérelmet minden év június 30-ig, a kontrollkérő nyomtatvánnyal (letölthető az elérhető dokumentumok fül alattmegküldi számunkra az az intézmény, amelyben a gyermek nevelés-oktatásban részesül, és felülvizsgálata a következő tanévben esedékes (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 95. § (5)-(6) alapján)


nk: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. (bejárat a Deák Ferenc út felől, lila toronyházzal szemközti, 86. szám melletti fekete kapu!)

Telefon:                                     06-30 / 176 63 12

06-42 / 413-406

Email cím: bizottsag.1@gmail.com

Honlap: szszb-megyei-bizottsag-1.webnode.hu

Készítsd el weboldaladat ingyen!